תקנון רכישת אחריות נוספת למוצרי KONKA

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה

עבור מכונות כביסה, מקררים ומקפיאים ממותג קונקה KONKA.

כללי

1. תנאי רכישת אחריות נוספת המצוינים בהסכם זה נועדו לאפשר ללקוח הרוכש "מוצר חשמלי" כהגדרתו בסעיף (2) להלן, לרכוש, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנה אחת ממועד אספקת/התקנת המוצר לפי חוק (להלן: "האחריות המקורית") אחריות למשך שנתיים נוספות (להלן: "האחריות הנוספת") כך שסך כל תקופת האחריות תהא ל- 3 שנים ממועד התקנת המוצר או ממועד הדיווח על הרכישה למוקד השירות וכל זאת בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.
2. רכישת הארכת האחריות תתאפשר עד 30 יום מיום רכישת המוצר.
הארכת האחריות תהיה בתוספת תשלום חד פעמית של 199 ₪ ובתשלום של דמי ביקור של 99 ₪ אחת לחציון שנתי.
3. תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי האחריות המקורית, על סייגיה, והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות של חברת המילטון.
4. האחריות הנוספת תכלול ביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר לרבות חלקי החילוף הדרושים לתיקונו לרבות הובלת המוצר למעבדת השירות במידה ויידרש.
5. האחריות הנוספת תסופק על- ידי חברת השירות ח.י. שירות ולוגיסטיקה בע"מ (להלן " ח.י."). יובהר כי ההתקשרות בגין האחריות הנוספת היא בין הלקוח לבין "ח.י", וכי חברת המילטון אינה צד בהתקשרות זו ואין ולא תהיה כל טענה כלפיה בתקופת האחריות הנוספת.

הגדרות

1. לעניין הסכם זה "מוצר חשמלי" – הכוונה למייבשי כביסה; כיריים אינדוקציה; כיריים חשמליות, תנורים בנויים, תנורים משולבים, מדיחי כלים, קולטי אדים, מקררים, מקפיאים אשר יובאו ושווקו בישראל על ידי חברת המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ.

הזכאים לרכוש את האחריות הנוספת

כל לקוח אשר רכש מוצר חשמלי כהגדרתו לעיל, ועומד בתנאים המצטברים הבאים:
1. הלקוח הינו צרכן פרטי בלבד שרכש את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.
2. הלקוח דיווח על הרכישה תוך 30 יום מהרכישה לכל המאוחר.
3. הלקוח יציג חשבונית עסקה או קבלה או מדבקת אחריות המעידה על ביצוע העסקה לנציג מטעם חברת השירות ח.י.. מובהר כי בהעדר חשבונית עסקה/מדבקת אחריות/קבלה אשר תוצג על-ידי הלקוח, לא תהיה חברת השירות ח.י. מחויבת למימוש ההטבה.
4. התקנת המוצר בוצעה לא יאוחר מ-30 יום ממועד רכישת המוצר (למוצרים שחלה עליהם חובת התקנה). ההתקנה תיעשה באמצעות נציג של ח.י. ניתן לתאם התקנה במוקד הטלפוני של ח.י בטלפון 6683*
5. עד למועד ההתקנה הלקוח שמר את המוצר החשמלי בתנאים ראויים ולא עשה בו כל שימוש.
6. הלקוח ישלם לח.י. עבור ההטבה סך של 199 ₪ (כולל מע"מ).

שונות

1. הרחבת האחריות תתאפשר ללקוחות שרכשו מוצרים החל מתאריך 1.6.2024.
2. המילטון תהיה רשאית להאריך את תקופת ההטבה, לקצרה או להפסיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשתתפות ובאתר האינטרנט.
3. האחריות למימוש רכישת האחריות הנוספת הינה על הלקוח בלבד. המילטון לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הזכאות מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
4. המילטון אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למי מהלקוחות, או כל צד ג', עקב רכישת האחריות הנוספת או כחלק מהרכישה הנוספת ו/או כתוצאה משימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על-פי חוק ובהתאם לתעודת האחריות.
5. המילטון אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירות אשר יוענק ללקוח בחנויות בהן נמכר המוצר החשמלי.
6. מובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים – הוראות תקנון זה תגברנה.
7. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.