משווקיםלמה כדאי לקנות אצל משווק מורשה?

רכישה אצל יבואן ומשווק מורשה מספקת אחריות יצרן.
יבואן מורשה מחויב לעמוד בסטנדרטים גבוהים ולספק שירות גבוה וחלפים מקוריים.
רכישה אצל המשווקים המורשים מקנה אחריות מורחבת של חברת המילטון.

 
 להלן רשימת המשווקים שהינם מורשים של חברת המילטון למכירת מוצרי MIDEA -
 
   
 
     
     
     
  
 
 
    
 
רשימת משווקים שאינם מורשים -
הרשימה הבאה כוללת את רשימת המשווקים שהמילטון בחרה שלא לעבוד איתם.
כל פרסום מטעם מי מהגורמים המפורטים מטה בנוגע לשירותים המוענקים על ידי המילטון בכלל, ולאחריות מורחבת המוענקת על ידי המילטון. בפרט, מפורסם שלא כדין ושלא בהסכמת המילטון .
ולפיכך לא תזכה אתכם בקבלת הטבות שצוינו לעיל ללקוחות שרכשו אצל משווקים מורשים.
רשימה זו אינה ממצה, המילטון שומרת לעצמה את הזכות לעדכן רשימה זו מעת לעת.

רשימה זו לא יהיו זכאים להטבות שלהלן:
1 - מבצעים שיווקים שעורכת המילטון.
2 - אחריות מורחבת שמעניקה המילטון למוצרים מסוימים למעט אחריות ל- 12 חודשים על פי חוק.
 
 להלן רשימת המשווקים שאינם מורשים לאחריות מורחבת ע"י המילטון -